Historia

Kemin ja Tornion vedenhankinta perustui vuosikymmeniä pääosin pintaveteen. Pintaveden laatuvaihtelut aiheuttivat ongelmia vedenpuhdistuksessa. Kummankin kaupungin vesilaitoksia olisi jouduttu laajasti uudistamaan. Tämän vuoksi 1990-luvun alussa ryhdyttiin selvittämään mahdollisuuksia siirtyä pohjaveteen talousveden hankinnassa.

Tutkimus- ja kehittämistyötä hoiti v. 1992 – 1997 Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen nimittämä, kuntien ja Lapin ympäristökeskuksen muodostama pohjavesityöryhmä. Valtion tehtyä päätöksen osallistumiseen hankkeeseen, Kemi ja Tornio päättivät siirtyä pohjaveden käyttöön. Keminmaa ja Tervola tulivat mukaan hankkeeseen turvatakseen aiempaa paremmin pohjaveden saannin. Pohjavesitutkimukset johtivat kuntien yhteisen vedenhankintayhtiön Meri-Lapin Vesi Oy:n perustamiseen vuonna 1997. Omistajakuntien kokonaispinta-ala on yhteensä 3465 km2 ja asukasluku vuonna 2021 noin 53 000.
Pohjavesihankkeen pohjavesiselvitykset tehtiin pääosin 1990-luvun alkupuolella Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Tutkimuksia tehtiin laajalla alueella, noin 50 km:n säteellä Kemi-Tornio alueelta. Parhaat pohjavesialueet löytyivät Tervolasta Kauvonkangas-Anttilankangas alueelta, Kemin Länkimaasta, Keminmaan Kiviharjusta ja Tornion Ruottalasta. Jatkotutkimuksissa 1990-luvun lopulla löydettiin vielä hyviä pohjavesiesiintymiä Tornion Laitilanvaarasta ja Tervolan Sihtuunasta. Tervolan ja Tornion esiintymien pohjavesi täyttää talousveden laatuvaatimukset sellaisenaan ja on käsittelemättä talousvedeksi sopivaa. Länkimaan ja Kiviharjun pohjavedet edellyttävät raudan ja mangaanin poistoa.

Runkovesijohtojen ja vedenottamoiden ensimmäinen rakennusvaihe ajoittui vuosille 1998-2001. Tämän vaiheen vesijohtolinjojen rakentaminen tapahtui Lapin ympäristökeskuksen toimesta valtion vesihuoltotyönä. Lautiosaaren vedenkäsittelylaitoksen, vedenottamot ja alavesisäiliöt Meri-Lapin Vesi Oy toteutti urakointimenettelyllä. Ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannukset olivat noin 20 M€. Pohjaveden toimitus Kemiin aloitettiin 1.3.1999 ja Tornioon 9.10.2000. Koko ensimmäinen rakennusvaihe oli valmis kesällä 2001.
Vedenottamoita on rakennettu Tervolan Sihtuunan alueelle 4 kpl lisää vuosina 2002-10. Uusien kaivojen ja niihin liittyvien vesijohtolinjojen toteutuskustannukset ovat olleet yhteensä noin 400 000 €.